สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com


       

                               

                                                                                                  สรุปจำนวนบุคลากร

                                     จำนวนบุคลากรจำแนกตามประเภท/ตำแหน่ง และวุฒิการศึกษา

 

ประเภท/ตำแหน่ง

จำนวนบุคลากร (คน)

รวม

ต่ำกว่า

ปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

  1. 1.    ผู้บริหารสถานศึกษา

 

 

 

 

 

-   ผู้อำนวยการ

 

 

1

 

1

-   รองผู้อำนวยการ

 

 

1

 

1

รวม

 

 

 

 

 

  1. 2.    สายงานการสอน

 

 

 

 

 

-   ข้าราชการ/พนักงานครู

 

10

11

 

21

-   พนักงานจ้าง(สอน)

 

2

 

 

2

-   อื่นๆ (ระบุ)

 

 

 

 

 

รวม

 

 

 

 

 

  1. 3.    สายงานสนับสนุนการสอน

 

 

 

 

 

-   พนักงานจ้างตามภารกิจ

1

 

 

 

1

-   พนักงานจ้างทั่วไป

3

 

 

 

3

-   ลูกจ้างประจำ

1

 

 

 

1

-   อื่นๆ (ระบุ)

 

 

 

 

 

รวม

5

12

13

 

 

รวมทั้งสิ้น

5

12

13

 

30

 

 

 

 

 

 

   

  

    

  

view