สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

@     งานวิจัย อาจารย์ 3  ครูกัลยา   พุ่มพวง   เรื่อง  รายงานผลการใช้ชุดฝึกเสริมทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  คลิกดูผลงาน

@     ผลงาน งานวิจัย อ.3 ครูอุทัยธนา   มหามิตร    เรื่อง เครื่องดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือ    คลิกเลือกชมรายละเอียดตามหัวข้อด้านล่าง

           - คลิก   ประวัติความเป็นมาและวิธีการปฎิบัติเกี่ยวกับการเล่นครื่องดนตรี   

           - คลิก  แบบฝึกทักษะปฏิบัติซึงลูกสาม   

           - คลิก  แบบฝึกทักษะปฏบัติซึงลูกสาม (ต่อ)

           - คลิก   แบบดีดตามโน้ต ชุดที่ 1

           - คลิก   แบบดีดตามโน้ต ชุดที่ 2

           -  คลิก   แบบดีดตามโน้ต  ชุดที่ 3

           - คลิก   แบบดีดตามโน้ต  ชุดที่ 4  

           - คลิก  การเล่นดนตรีพื้นเมือง

@  ผลงาน ครูวิภาภรณ์    อั้งอารีย์    เรื่องการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนพยัญชนะไทย โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์

@ ผลงาน ครูธัญญลักษณ์  ชูวงค์     เรื่อง การใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทยเพื่อพัฒนาการอ่านฯ

@ ผลงาน  ครูนฤมล  จันทระ  เรื่องการพัฒนาการอ่านจับใจความสำคัญฯ

@ ผลงาน ครูพยอม  ธรรมเชื้อ   เรื่องการพัฒนาด้านร่างกายโดยใช้กิจกรรมกลางแจ้งฯ

@ ผลงาน ครุมุกดา  หาได้   เรื่อง การพัฒนาการใช้เอกสารประกอบการสอนกลุ่มสาระสังสังคมฯ

@ ผลงาน ครูรินทอง  ทับทิม  เรื่องการใช้กิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาความมีวินัยในตนเองฯ


รางวัลความภาคภูมิใจ

1.   ครูพรรณี   อารีย์  ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสื่อดีเด่น ระดับเทศบาล 

2.   ครูพรรณี  อารีย์    ได้รับรางวัล หนึ่งครูแสนดี 

3.   ครูจีราภรณ์  จันทะปะทัด   ได้รับรางวัลนักเรียนที่ทำคะแนน  onet  ได้สูงสุดระกับเทศบาล กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

4.   ครูดีเด่นปี 2555    ได้แก่ครู  ครูสายสมร คุณยศยิ่ง  ครูวิภาภรณ์   อั้งอารีย์

5.   ครูแสนดี  ปี 2555   ได้แก่  ครูดนุโชติ  ชัยชะนะ  ครูมุกดา  หาได้

6.   ครูจริยธรรม ปี 2555  ได้แก่  ครูรินทอง  ทับทิม

ครูดีเด่นปี  2556

1.   ครูพรีรัตน์  เพชรแก้ว    ได้รับรางวัลครูดีเด่นคุรุุสภา สาระการงานพื้นฐานอาชีพเทคโนโลยี

2.   ครูจีราภรณ์   จันทะปะทัด   ได้รับรางวัลคุรูดีเด่นสภา สาระสุขศึกษาพลศึกษา

รางวัล 1  แสนครูดีคุรุสภา  ปี 2556

1.   ครูพรีรัตน์  เพชรแก้ว    

2.   ครูจีราภรณ์   จันทะปะทัด   

3.   ครูฉวีวรรณ   สิงห์ใส

4.   ครูรินทอง     ทับทิม

 ปีการศึกษา 2559

         นางสาววรางคณา   คำดอนใจ   ได้รางวัลสื่องานใบตอง สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี   ได้เป็นตัวแทนระดับเทศบาล


  

view