สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

@     งานวิจัย อาจารย์ 3  ครูกัลยา   พุ่มพวง   เรื่อง  รายงานผลการใช้ชุดฝึกเสริมทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  คลิกดูผลงาน

@     ผลงาน งานวิจัย อ.3 ครูอุทัยธนา   มหามิตร    เรื่อง เครื่องดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือ    คลิกเลือกชมรายละเอียดตามหัวข้อด้านล่าง

           - คลิก   ประวัติความเป็นมาและวิธีการปฎิบัติเกี่ยวกับการเล่นครื่องดนตรี   

           - คลิก  แบบฝึกทักษะปฏิบัติซึงลูกสาม   

           - คลิก  แบบฝึกทักษะปฏบัติซึงลูกสาม (ต่อ)

           - คลิก   แบบดีดตามโน้ต ชุดที่ 1

           - คลิก   แบบดีดตามโน้ต ชุดที่ 2

           -  คลิก   แบบดีดตามโน้ต  ชุดที่ 3

           - คลิก   แบบดีดตามโน้ต  ชุดที่ 4  

           - คลิก  การเล่นดนตรีพื้นเมือง

@  ผลงาน ครูวิภาภรณ์    อั้งอารีย์    เรื่องการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนพยัญชนะไทย โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์

@ ผลงาน ครูธัญญลักษณ์  ชูวงค์     เรื่อง การใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทยเพื่อพัฒนาการอ่านฯ

@ ผลงาน  ครูนฤมล  จันทระ  เรื่องการพัฒนาการอ่านจับใจความสำคัญฯ

@ ผลงาน ครูพยอม  ธรรมเชื้อ   เรื่องการพัฒนาด้านร่างกายโดยใช้กิจกรรมกลางแจ้งฯ

@ ผลงาน ครุมุกดา  หาได้   เรื่อง การพัฒนาการใช้เอกสารประกอบการสอนกลุ่มสาระสังสังคมฯ

@ ผลงาน ครูรินทอง  ทับทิม  เรื่องการใช้กิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาความมีวินัยในตนเองฯ

ครูดีเด่นปี  2561

1.   ครูพรีรัตน์  เพชรแก้ว         ได้รับรางวัลครูดีเด่นคุรุุสภา   สาระการงานพื้นฐานอาชีพเทคโนโลยี

2.   ครูจีราภรณ์   จันทะปะทัด   ได้รับรางวัลคุรูดีเด่นสภา สาระสุขศึกษาพลศึกษา

3.   ครูสายสมร   คุณยศยิ่ง       ได้รับรางวัลครูดีเด่น สาระศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม ฯ


ชนะเลิศ ประกวดสื่อระดับภาคเหนือ

     ครูพรรณ๊   เนตรตระสูตร      ได้รับรางวัลชนะเลิศ สื่อนวัตกรรม  สาระภาษาต่างประเทศ  เป็นตัวแทนไปประกวดระดับประเทศที่ภูเก็ต

รางวัล 1  แสนครูดีคุรุสภา  ปี 2561  


ผลงานอิเล็กทรอนิสก์ ครู

ผลงานสื่ออิเล็กทรอนิสก์ครูการเล่าขานตำนานลอยกระทง

สื่อมัลติมีเดียอิเล็กอิเล็กทรอนิสก์ ครูพรีรัตน์  เพชรแก้ว เรื่องการรู้เท่าทันสื่อฯ

สื่อมัลติมีเดียอิเล็กทรอนิสก์  ครูจีรภรณ์  จันทะปะทัด  เรื่อง ดาบไทย

  

view