สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

            

งานพิธีทำบุญครบรอบ ๘๐ ปี (พ.ศ. ๒๔๘๒-๒๕๖๒)

        โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงใหม่

                        วันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

                                “เชียงยืน ๘๐ ปี สร้างคนดีสู่สังคม”

          โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่เลขที่  ๑ ถนนสนามกีฬา     ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ ๕๐๒๐๐ โทรศัพท์ ๐๕๓ – ๒๑๔๖๖๕  โทรสาร ๐๕๓ – ๒๒๖๐๐๐ เปิดเรียนครั้งแรก เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2482 ในเขตธรณีสงฆ์ของวัดเชียงยืน มีพื้นที่ประมาณ 3 ไร่  45 ตารางวา ในปีปัจจุบันโรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน มีอายุครบรอบ 80 ปี ได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีจำนวนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล จำนวน 84 คน และ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ จำนวน 258 คน รวมทั้งสิ้น 342 คน  มีผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน ๒ คน คือ นายพิทยา ศรสุวรรณ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา และนางเบญจรัตน์ เมธะปัญญา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา มีครูผู้สอน จำนวน 21 คน และบุคลากรสนับสนุนการศึกษา จำนวน 7 คน

     โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   โดยการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลนครเชียงใหม่ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย บริหารจัดการศึกษาโดยการใช้สื่อเทคโนโลยี จัดการเรียนรู้ ในห้องเรียนทดลองวิทยาศาสตร์ , ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์, การใช้โปรแกรม E-English Club เสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ, การสอนเสริมภาษาจีน ,ระบบคลังข้อสอบ on line ฯลฯ และเข้าร่วมเครือข่ายการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ (PLC) กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในการพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ของครู-บุคลากร ได้รับการสนับสนุนวิทยาการจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ และสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ในท้องถิ่น ร่วมกันส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านคุณธรรม จริยธรรม สุขภาพอนามัย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามเป้าหมายของโรงเรียนและชุมชน

     ในโอกาสที่โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน ครบรอบ 80 ปี ด้วยความเมตตาของพระครูสิริญาณวัชร์  เจ้าอาวาสวัดเชียงยืน ได้พิจารณาให้ คณะกรรมการสถานศึกษาฯ คณะครู-บุคลากร นักเรียน ศิษย์เก่า และผู้ปกครอง ร่วมกันแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณแด่ผู้มีพระคุณ ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียนตั้งแต่    ปี พ.ศ. ๒๔๘๒ ครูผู้สอนในอดีต และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการก่อตั้งโรงเรียน ที่ได้เสียสละ อุทิศ ทุ่มเทและมุ่งมั่น ร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาสถานศึกษาให้เข้มแข็ง เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป เปิดโอกาสให้กับนักเรียนทุกคนได้เข้าสู่ระบบการศึกษาโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา เกิดความภาคภูมิใจกับผู้เรียนที่ได้ศึกษาเล่าเรียน   ในสถานศึกษาแห่งนี้ ทั้งศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ร่วมกันสร้างคนดีสู่สังคม ตลอดระยะเวลา 80 ปี

       เพื่อความเป็นสิริมงคล และแสดงความเคารพสักการะ รำลึกถึงผู้มีพระคุณต่อโรงเรียน จึงขอเรียนเชิญร่วมงานพิธีทำบุญ ครบรอบ ๘๐ ปี (พ.ศ. ๒๔๘๒-๒๕๖๒) โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน

กำหนดการงานพิธีทำบุญครบรอบ ๘๐ ปี (พ.ศ. ๒๔๘๒-๒๕๖๒) โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน

วันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

       เวลา ๐๘.๐๐ น.    กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

       เวลา ๐๙.๐๙ น.    พิธีเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตา ,สะเดาะเคราะห์ ณ ข่วงจามจุรี

       เวลา 11.00 น.    ถวายจตุปัจจัยไทยทาน,ภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุ-สามเณร

       เวลา 12.00 น.    ผู้ร่วมงาน ร่วมรับประทานอาหาร

       เวลา 13.00 น.    กิจกรรมจามจุรีสัมพันธ์

หมายเหตุ : ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายจตุปัจจัย-ไทยทาน แด่พระสงฆ์ จำนวน 9 ชุด ชุดละ 1,500 บาท

              - เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล (ปิ่นโต) พร้อมผลไม้ จำนวน 9 ชุด ชุดละ 1,000  บาท

               - เจ้าภาพอาหาร-เครื่องดื่ม จัดเลี้ยงผู้ร่วมงานหรือร่วมทำบุญบริจาคตามจิตศรัทธา

 

view