สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ชื่อผลงาน       

                 การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้หลักการเรียนรู้เป็นทีมแบบ “PHET Model”

                 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ข้อมูลสารสนเทศ

                 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

                                                      

                                                               คลิกดูบทคัดย่อ                   

 

 

ชื่อผลงาน        รายงานผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง นิทานหรรษาอิเล็กทรอนิสก์

                      ด้วยโปรแกรมเพาเวอร์พอยต์ (PowerPoint )กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    

                      สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

                                                              

                                                              คลิก ดูบทคัดย่อ                    

                       

        เว็บไซต์ครูพรีรัตน์ เรียนออนไลน์  by  ครูอ๊บ

                                                                        

view