สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

 ชื่อเรื่อง                   การพัฒนารูปแบบการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนา            
                               การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
                               โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน  จังหวัดเชียงใหม่

                                                         คลิกดูบทคัดย่อ
 

ชื่อเรื่อง                    การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม   
                               ที่ส่งเสริมการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน
                               จังหวัดเชียงใหม

                                                                                           

                                                          คลิกดูบทคัดย่อ                                                                                                                 

     

                                                                                            คลิก ทำเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่น          

                                                                                            คลิก แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน


               

                                                                                                                                    

 

                                                                                         คลิก แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน                                                                                            

view