สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ายละเอียดงานวิชาการ


โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา

                    โรงเรียนจัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และหลักสูตรการเทศบาลวัดเชียงยืน ศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕46 (ถ้าดำเนินการตามหลักสูตรอื่นๆให้ใส่หลักสูตรอื่นๆ ด้วย) โดยโรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน ดังแสดงในตารางดังนี้

       ระดับการศึกษาปฐมวัย (ใส่โครงสร้างหลักสูตรปฐมวัยของสถานศึกษา)

 

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546

ช่วงอายุ

อายุ 3 – 5 ปี

สาระการเรียนรู้

ประสบการณ์สำคัญ

สาระที่ควรเรียนรู้

-           ด้านร่างกาย

-          ด้านอารมณ์และจิตใจ

-          ด้านสังคม

-          ด้านสติปัญญา

-           เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก

-          เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก

-          ธรรมชาติรอบตัว

-          สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก

1) การจัดชั้นหรือกลุ่มเด็ก

ให้ยึดอายุเป็นหลักและอาจเรียกชื่อแตกต่างกันไปตามหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแล เช่น กลุ่มเด็กที่

มีอายุ 3 ปี อาจเรียกชื่อ อนุบาล 1 กลุ่มเด็กที่มีอายุ 4 ปี อาจเรียกชื่ออนุบาล 2 กลุ่มเด็กที่มีอายุ 5 ปี อาจเรียกชื่อ อนุบาล 3 หรือเด็กเล็ก ฯลฯ

 

2) ระยะเวลาเรียน

ใช้เวลาในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก 1-3 ปีการศึกษา โดยประมาณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอายุของ

เด็กที่เริ่มเข้ารับการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษา

3) สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สาหรับเด็กอายุ 3-5 ปี ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ

ประสบการณ์สำคัญและสาระที่ควรเรียนรู้  ทั้งสองส่วนใช้เป็นสื่อกลางในการจัดประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา ซึ่งจำเป็นต่อการพัฒนาเด็กให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  โดยผู้สอนหรือผู้จัดการศึกษาอาจจัดในรูปแบบหน่วยการสอนแบบบูรณาการหรือเลือกใช้รูปแบบที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยรวมทั้งต้องสอดคล้องกับปรัชญาและหลักการ จัดการศึกษาปฐมวัย

 

 

 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงสร้างและอัตราเวลาการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน พ.ศ. 2562

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม

เวลาเรียน

ระดับชั้น

ป.1

ป.2

ป.3

ป.4

ป.5

ป.6

กลุ่มสาระการเรียนรู้

 

ภาษาไทย

200

200

200

160

160

160

คณิตศาสตร์

200

200

200

160

160

160

วิทยาศาสตร์

80

80

80

80

80

80

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

40

40

40

80

80

80

ประวัติศาสตร์

40

40

40

40

40

40

สุขศึกษาและพลศึกษา

40

40

40

80

80

80

ศิลปะ

80

80

80

80

80

80

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

40

40

40

80

80

80

ภาษาอังกฤษ

120

120

120

80

80

80

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน)

840

840

840

840

840

840

รายวิชาเพิ่มเติม

 

หน้าที่พลเมือง

40

40

40

40

40

40

คอมพิวเตอร์

40

40

40

40

40

40

รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม)

80

80

80

80

80

80

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

1. กิจกรรมแนะแนว

40

40

40

40

40

40

2. กิจกรรมนักเรียน                            

    - ลูกเสือ เนตรนารี

    - ชุมนุม

    - บำเพ็ญประโยชน์

 

30

40

10

 

30

40

10

 

30

40

10

 

     30

40

10

 

30

40

10

 

30

40

10

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

120

120

120

120

120

120

รวมเวลาทั้งหมด

1,040

1,040 

1,040

1,040

1,040 

1,040

 

 

     แหล่งเรียนรู้ / ภูมิปัญญาท้องถิ่น

  ห้องสมุด

           ห้องสมุดมีพื้นที่ขนาด 80 ตารางเมตร หนังสือในห้องสมุดมีจำนวน 18,700 เล่ม มีวารสาร/หนังสือพิมพ์ให้บริการจำนวน 10 ฉบับ/วัน/สัปดาห์/เดือน การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ ยืม – คืน ด้วยระบบคอมพิวเตอร์อัตโนมัติ มีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการสืบค้นเทคโนโลยีสารสนเทศในห้องสมุด จำนวน 6 เครื่อง มีจำนวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุด เฉลี่ย 220 คน ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 88.35 ของนักเรียนทั้งหมด มีการให้บริการห้องสมุดแก่ชุมชนรอบนอก โดยมีบุคคลมาใช้บริการ เฉลี่ย 250 คน ต่อปี

   ห้องปฏิบัติการ มีทั้งหมด 11 ห้อง จำแนกเป็น    

1)     ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์                            จำนวน 2 ห้อง

2)     ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์                            จำนวน 1 ห้อง

3)     ห้องปฏิบัติการทางภาษา                               จำนวน 1 ห้อง

4)     ห้องมัลติมีเดีย                                            จำนวน 1 ห้อง

5)     ห้องส่งเสริมอาชีพ                                       จำนวน ๑ ห้อง

6)     ห้องศิลปะและดนตรี                                     จำนวน 1 ห้อง

7)     ห้องนาฏศิลป์                                              จำนวน 1 ห้อง

8)     ห้องพลศึกษา                                              จำนวน 1 ห้อง

9)    ห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้                                     จำนวน 2 ห้อง

        เครื่องคอมพิวเตอร์       มีทั้งหมด จำนวน 64 เครื่อง จำแนกเป็น

              1)  ใช้เพื่อการเรียนการสอน                                จำนวน 32. เครื่อง

              2)  ใช้เพื่อให้บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต         จำนวน 6 เครื่อง

                   โดยมีจำนวนนักเรียนที่ใช้บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต เฉลี่ย  30 คน ต่อวันคิดเป็น

ร้อยละ 8.78  ของนักเรียนทั้งหมด

              3)  ใช้เพื่อสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา(สำนักงาน)   จำนวน 26 เครื่อง

 

 

คลิกดูข้อมูล ผลสัมฤทธิ์พัฒนาการปฐมวัย  ปี 2562

คลิกดูข้อมูล ผลสัมฤทธิ์การศึกษาขั้นพื้นฐาน ป. 1 - 6 2562

 

                                                                                            ข้อมูลนักเรียนด้านอื่นๆ


 
ที่

รายการ

จำนวน(คน)

คิดเป็น

ร้อยละ*

๑.

จำนวนนักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ รวมทั้งรู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย

240

94.49

๒.

จำนวนนักเรียนที่ปลอดจากปัญหาทางเพศ ยาเสพติด และสิ่งมอมเมา เช่น สุรา บุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เกม ฯลฯ

254

100

๓.

จำนวนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย/เรียนร่วม

-

-

๔.

จำนวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ

-

-

๕.

จำนวนนักเรียนที่มีปัญญาเลิศ

-

-

๖.

จำนวนนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ

14

5.51

๗.

จำนวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ปีการศึกษาปัจจุบัน)

2

0.79

๘.

จำนวนนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ ๘๐

-

-

๙.

จำนวนนักเรียนที่เรียนซ้ำชั้น

2

0.79

๑๐.

จำนวนนักเรียนที่จบหลักสูตร        ปฐมวัย

40

100

                                             ประถมศึกษา

37

100

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ: ร้อยละของนักเรียนทั้งหมด


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 


          

 view