สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

รายละเอียดการอบรมวิชาการ


๒๔-๒๕ เมษายน    ๒๕๖๐     

                              นางเบญรัตน์ เมธะปัญญานางชาลิสา ดวงแสง  เข้าร่วมอบรมโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น

                               (Locai Sufficiency School :LSS)  ณ โรงแรมริเวอร์ไซค์  กรุงเทพมหานคร

๒๙  เมษายน  ๒๕๖๐

                           นางสุนี  เกิดมงคลนางเบญรัตน์ เมธะปัญญา  พร้อมด้วย ครูแกนนำ ครูพี่เลี้ยง เข้าร่วมอบรมเรื่อง “การสอนแบบจิตตปัญญา”ภายใต้โครงการผลิต
                           และพัฒนาครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น คณะครุศาสตร์ 

๓๐  เมษายน  ๒๕๖๐ 

                          นางสุนี  เกิดมงคลนางเบญรัตน์ เมธะปัญญา  พร้อมด้วย ครูแกนนำ ครูพี่เลี้ยง  เข้าร่วมการอบรมเรื่อง “เทคนิคการสอนในศตวรรษที่ ๒๑”

                          ภายใต้โครงการผลิตและพัฒนาครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่  ณ  โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่

1- 3 พฤษภาคม  ๒๕๖๐  

                         ครูกลุ่มสาระ คณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์  และการงานเทคโนโลยี  อบรมทางไกล จัดโดย สสวท. เรื่อง การจัดการเรียนการสอน แบบสะเต็ม STEM

view