สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

 อย.  น้อย  คือ กลุ่มเยาวชนที่มีส่วนร่วมในภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา () เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัย

คุ้มค่า ทั้งในโรงเรียนและชุมชน


เกณฑ์มาตรฐานที่ ๑

โครงสร้างชมรม / ชุมนุม และองค์ประกอบ

กิจกรรมประชุมคณะกรรมการ

      

เกณฑ์มาตรฐานที่ ๒

กิจกรรมเผยแพร่  ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์

การนำเสนอความรู้ตอนเช้าหน้าเสาธงก่อนเข้าเเรียน   การแสดงนิทรรศการความรู้                                                                       

       

เกณฑ์มาตรฐานที่ ๓ กิจกรรมด้านการตรวจสอบสารปนเปื้อน

ตรวจสอบฉลากภาชนะบรรจุและการเก็บรักษาอาหาร

กิจกรรมร่วมกับสาธารณสุข

เกณฑ์มาตรฐานที่ ๔  กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอาหารเพื่อสุขภาพ

 เกณฑ์มาตรฐานที่ ๕  กิจกรรมบูรณาการสู่การเรียนการสอน


เกณฑ์มาตรฐานที่ ๖  กิจกรรมการสนับสนุนชมรม/ชุมนุม อย. น้อย


เกณฑ์มาตรฐานที่ ๗  กิจกรรมพิเศษอื่นๆ

กิจกรรม   อย.   สอนน้อง

 

       

                   view