อย.  น้อย  คือ กลุ่มเยาวชนที่มีส่วนร่วมในภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา () เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัย

คุ้มค่า ทั้งในโรงเรียนและชุมชน


เกณฑ์มาตรฐานที่ ๑

โครงสร้างชมรม / ชุมนุม และองค์ประกอบ

กิจกรรมประชุมคณะกรรมการ

         

เกณฑ์มาตรฐานที่ ๒

กิจกรรมเผยแพร่  ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์

         

                                                                                                                             

                                                                        การนำเสนอความรู้ตอนเช้าหน้าเสาธงก่อนเข้าเรียน        

                                                                                          

                                           

                                                                                    การแสดงนิทรรศการความรู้                                                                       

       

เกณฑ์มาตรฐานที่ ๓ กิจกรรมด้านการตรวจสอบสารปนเปื้อน

ตรวจสอบฉลากภาชนะบรรจุและการเก็บรักษาอาหาร


     

 

     

                                                                                             กิจกรรมร่วมกับสาธารณสุข

เกณฑ์มาตรฐานที่ ๔  กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอาหารเพื่อสุขภาพ


                 

 เกณฑ์มาตรฐานที่ ๕  กิจกรรมบูรณาการสู่การเรียนการสอน


 เกณฑ์มาตรฐานที่ ๖  กิจกรรมการสนับสนุนชมรม/ชุมนุม อย. น้อย


   

เกณฑ์มาตรฐานที่ ๗  กิจกรรมพิเศษอื่นๆ

                   

กิจกรรม   อย.   สอนน้อง

         

 

       

                   view