สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

โครงการงานอนามมัยโรงเรียน  ผู้รับผิดชอบ  นายสุรการ  สร้อยเรืองศรี


5  ก.ค. 2559  ทางโรงเรียนได้รับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง  จากคณะกรรมการสาธารณสุข ซึ่งได้ประเมินเอกสาร สภาพแวดล้อม การดำเนินกิจกรรมตามโครงการตามองค์ประกอบ   เช่น สถานที่โรงเรียนที่เอื้อต่อสุขภาพ โรงอาหาร  อาหารปลอดภัย   ไข้เลือดออก ยาเสพติด   อย.น้อย   การแปรงฟัน  เป็นต้น 

ผลการประเมินคณะกรรมกรรมการ ให้ผ่านยอดเยี่ยม  ในระดับทอง และได้เข้าไปสู่การประเมินระดับเพชรในครั้งต่อไป 


view