โครงการ sbmld   

ทักษะวิชาการ  ภาษาอังกฤษ     วิทยาศาสตร์    การประดิษฐ์   ศิลปวัฒนธรรม  กีฬา  

เปิดโอกาสให้นักเรียนเรียนตามความสนใจ ความถนัด ของแต่ละบุคคล มีการเรียนในระบบและนอกระบบโรงเรียน

view