สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

โครงการการป้องกันและควบคุมยุงลายไข้เลือดออก  ผู้รับผิดชอบ นางพรีรัตน์   เพชรแก้ว

                     การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จึงต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของโรคที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเน้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญและถือเป็นภารกิจที่ต้องช่วยกัน กระตุ้นและชักนำให้ประชาชน องค์กรชุมชน ตลอดจนเครือข่ายสุขภาพให้มีส่วนร่วมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง จึงเป็นกิจกรรมสำคัญที่ต้องเร่งรัดดำเนินการ   โดยในปีการศึกษานี้ ทางโรงเรียนได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการ จาก  สปสช. ในการดำเนินงานกิจรรมในครั้งนี้ด้วย

             วัตถุประสงค์

             1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันยุงลายและควบคุมไข้เลือดออก ให้แก่นักเรียน ครอบครัว และผู้ปกครองในชุมชน

             2. เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองได้ตระหนักในการจัดสภาพแวดล้อม ให้เหมาะสมป้องกันการแพร่ระบาดของยุงลาย

             3. เพื่อกำจัดและตัดวงจรการแพร่ระบาดของยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก

             4. เพื่อให้นักเรียน ครู ผู้ปกครอง มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันยุงลายที่เป็นพาหะ

             5. เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้และสามารถทำสเปรย์ตะไคร้หอมป้องกันยุงลายได้ และนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

            

กิจกรรม

            1.  สำรวจแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย พร้อมทำลายลูกน้ำยุงลายในโรงเรียน เพื่อหาค่า cI

               -  สำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในโรงเรียน

               -  ครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อสำรวจบ้านนักเรียน แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

               -  ใส่ทรายเคลือบสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย   ให้นักเรียนแกนนำการป้องกันยุงลายไข้เลือดออก ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ให้ความรู้หน้าเสาธง การใส่เคลือบสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย     รอบบริเวณโรงเรียน อาคารเรียน ชุมชนรอบโรงเรียน 

                -  นักเรียนแกนนำให้ความรู้หน้าเสาธงเกี่ยวกับการป้องกันยุงลายไข้เลือดออก


             2.  สำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย บริเวณชุมชน เพื่อหาค่า HI โดยนักเรียนแกนนำ

                 -  ให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกแก่ชุมชน โดยการเดินรณรงค์  การป้องกันยุงลายไข้เลือดออก ร่วมกับ อสม. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ความเข้าใจ ป้องกันยุงลายและไข้เลือดออกโดยการทำแผ่นพับ ไวนิล เอกสารวิชาการ จัดบอร์ดนิทรรศการ

                 -  ให้สุขศึกษาแก่ชุมชน โดยการแจกแผ่นพับ ไข้เลือดออกและทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย


            3.  กิจกรรมทำสเปรย์ตะไคร้หอมกันยุง

                 -   จัดอบรมวิธีการทำสเปรย์ตะไคร้หอมกันยุง  ให้กับนักเรียนแกนนำการป้องกันยุงลายไข้เลือดออก               

                 -    นักเรียนใช้สเปรย์หอมกันยุงทุกวันก่อนเข้าเรียน  โดยกำหนดให้ห้องละ 1  ลิตร /เดือน จำนวน 18  ห้องเรียน นักเรียน

                                

 


 

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

view