สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

 

ผลงานทางอิเล็กทรอนิสก์ครู  E-book สร้างด้วยโปรแกรม  Desktop author  

                         

                        1.  ผลงาน ครูดนุโชติ  ชัยชะนะ   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

                        2.  ผลงาน ครูพรรณี  เนตรตระสูตร  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

                        3. ผลงานสื่อ หนังสืออิเล็กทรอนิสก์ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ  ชั้น ป. 4

                        4. ผลงานสื่อ หนังสืออิเล็กทรอนิสก์ เรื่อง พืชผักสวนครัวตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ชั้น ป. 3   ครุพรีรัตน์  เพชรแก้ว

                        ผลงาน  วิดีทัศน์ สร้างดัวย โปรแกรม มูวี่เมคเกอร์

                         1.  ผลงานครูพรีรัตน์   เพชรแก้ว  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) เรื่อง รู้เท่าทันสื่อ

                         2.  ผลงานครูจีราภรณ์   จันทะปะทัด  กลุ่มสาระสสุข-พลศึกษา        

view