สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน  สำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงใหม่ 
ตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนสนามกีฬา ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50200
โทรศัพท์ 053 – 214665 โทรสาร 053 – 226000
1.2 สังกัด สำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่
1.3 เปิดสอนตั้งแต่ระดับ ก่อนประถมศึกษา ถึง ระดับประถมศึกษา
1.4 กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่   8

2. ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา
2.1 ชื่อ – นามสกุล        นายพิทยา   ศรสุวรรณ    ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  
ดำรงตำแหน่งในสถานศึกษานี้ ตั้งแต่  1 กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2562   จนถึงปัจจุบัน
2.2 ชื่อ – นามสกุล   นางเบญจรัตน์  เมธะปัญญา    ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ      วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา 
ดำรงตำแหน่งในสถานศึกษานี้ ตั้งแต่วันที่  1  เมษายน  พ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุบัน
3. ประวัติของสถานศึกษา   

โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน ตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนสนามกีฬา ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50200
โทรศัพท์ 053-214665 โทรสาร 053-226000  สังกัด เทศบาลนครเชียงใหม่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เปิดสอนระดับชั้นปฐมวัย
ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 16 ห้องเรียน โรงเรียนมีเนื้อที่ 3 ไร่ 3 งาน

ประวัติความเป็นมาโรงเรียน

           โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืนเปิดเรียนครั้งแรก เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2482 โดยศรัทธาวัดเชียงยืนและวัดศรีบุญเรือง ได้ขอร้องให้
ทางเทศบาลจัดตั้งโรงเรียนเพื่อให้เด็กที่อาศัยอยู่ในตำบลนี้ ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากได้เข้ามาศึกษาเล่าเรียน ทางเทศบาลจึงอนุมัติให้ปลูกสร้าง
อาคารเรียนชั่วคราว มี 4 ห้องเรียน อาศัยอยู่ในเขตธรณีสงฆ์ของวัดเชียงยืน มีท่านหลวงศรีประกาศ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธาน
ในพิธีเปิดให้ชื่อว่า “โรงเรียนเทศบาล 10 (วัดเชียงยืน)” โดยมีนายโสภา (อมร) อินทรา เป็นครูใหญ่เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2506 ได้รับโอน
โรงเรียนนี้ไปขึ้นต่ออำเภอเป็นโรงเรียนประชาบาลและได้โอนกลับมาอยู่ในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยมีนายประสิทธิ์ จอมมาวรรณ เป็นครูใหญ่

ปี พ.ศ.2509 ได้ต่อเติมอาคาร 2 ชั้นเดิม ซึ่งมีเพียง 4 ห้องเรียน เป็น 10 ห้องเรียน   สิ้นเงิน 268,200 บาท

ปี พ.ศ.2517 เทศบาลได้อนุมัติให้สร้างอาคารเรียนแบบ ค.ส.ล. สูง 3 ชั้น มี 9 ห้องเรียน ใช้งบประมาณ 3,000,000 บาท

ปี พ.ศ.2517 สร้างหอประชุม 1 หลัง ขนาด 9x28 เมตร

ปี พ.ศ.2533 สร้างอาคารฝึกวิชาชีพระยะสั้น 4x8 เมตร ใช้เงินบริจาค รวมทั้งสิ้น 171,905 บาท

ปี พ.ศ.2537 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนสูง 4 ชั้น ใต้ถุนโล่ง มี 9 ห้องเรียน ใช้งบประมาณ 4,900,000 บาท

ปี พ.ศ.2543 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน งบประมาณ 4,900,000 บาท

ปี พ.ศ.2545 ได้รับงบประมาณจากเทศบาลสร้างโรงอาหารเป็นเงิน 1,500,000 บาท

ปี พ.ศ.2550 ได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุม เป็นเงิน 800,000 บาท

ปี พ.ศ.2551 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นเงิน 100,000 บาท

ปี พ.ศ.2551ได้รับงบประมาณการสร้างห้องน้ำนักเรียน เป็นเงิน 45,000 บาท

โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน เดิมเปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 และได้ขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมปลาย เมื่อ พ.ศ.2514
จนครบชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 เมื่อ พ.ศ.2516 ต่อมาในปี พ.ศ.2521 ทางราชการได้ให้ทางโรงเรียนเปิดทำการสอนตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2521
จึงเปิดทำการสอนเป็นระดับชั้น ป.1 – ป.6 จนถึงปัจจุบัน

           โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน เดิมเปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 และได้ขยายชั้นเรียน
ถึงชั้นประถมปลาย เมื่อ พ.ศ.2514 จนครบชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 เมื่อ พ.ศ.2516 ต่อมาในปี พ.ศ.2521 
ทางราชการได้ให้ทางโรงเรียนเปิดทำการสอนตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2521 จึงเปิดทำการสอน
เป็นระดับชั้น ป.1 – ป.6 จนถึงปัจจุบัน
          ปัจจุบันนี้ โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน ได้ทำการสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รวมทั้งสิ้น 13 ห้องเรียน มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 336 คน มีครูทำการสอนรวม 22 คน เป็นชาย 2 คน หญิง 20 คน
นักเรียนของโรงเรียนส่วนใหญ่อยู่ในละแวกใกล้เคียงโรงเรียน คือแถบหมู่บ้านรอบ ๆ วัดเชียงยืน  ชุมชนต่าง ๆ
ของหมู่บ้านสันติธรรม และจากหมู่บ้านอื่น ๆ รัศมีใกล้เคียงโรงเรียนประมาณ 1 กิโลเมตร

 

 

นายโสภา (อมร)    อินทรา                 ตำแหน่ง ครูใหญ่                      พ.ศ.2842-2486
นายอินทร            กฤษณานนท์          ตำแหน่ง ครูใหญ่                      พ.ศ.2486-2487
นายณรงค์            คุณาวุฒิ                ตำแหน่ง ครูใหญ่                      พ.ศ.2487-2490
นายสว่าง             ขันทปราบ             ตำแหน่ง ครูใหญ่                      พ.ศ.2490-2491
นายประสิทธิ์         จอมมาวรรณ          ตำแหน่ง ครูใหญ่                      พ.ศ.2491-2494
นายพิชัย              ศรีสวัสดิ์               ตำแหน่ง ครูใหญ่                       พ.ศ.2494-2498
นายศรีจันทร์          สุวรรณราช           ตำแหน่ง ครูใหญ่                       พ.ศ.2498-2507
นายพิชัย              ศรีสวัสดิ์               ตำแหน่ง ครูใหญ่                       พ.ศ.2507-2508
นายประสิทธิ์          จอมมาวรรณ         ตำแหน่ง ครูใหญ่                       พ.ศ.2508-2514
นายทองจรัส          น้อยเดชา             ตำแหน่ง ครูใหญ่                       พ.ศ.2514-2519
นางเสาวคนธ์          คันธาราช             ตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่                 พ.ศ.2519-2523
นางลัดดาวัลย์         สุวรรณมาส           ตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่                 พ.ศ.2523-2534
นายอำนวย            รัตนมงคล             ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน        พ.ศ.2534-2543
นางสิริ                  อุดมจรัสเดช         ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน        พ.ศ.2543-2545
นางวัฒนา              มโนจิตร              ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน        พ.ศ.2545-2547
นายพิทยา              ศรสุวรรณ            ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา    พ.ศ.2547 - 2552 
นายพงค์พันธ์           ณ เชียงใหม่        ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา    พ.ศ.2552 - 2554
นายวิวิศน์               รัตตนิทัศน์           ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา    พ.ศ.2554 - 2557
นางน้อยนภา           สุจริต                 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา    พ.ศ.255ึ7 - 2558
นางสุนี                  เกิดมงคล            ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา    พ.ศ.2558 - 2561
นางเบญจรัตน์         เมธะปัญญา         ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  2561 -2561
นายพิทยา              ศรสุวรรณ           ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถานศึกษา    พ.ศ.2562 -ปัจจุบัน
                                                      แผนผังโรงเรียน
  
view