สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

1. ข้อมูลทั่วไป

             โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน ตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนสนามกีฬา ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50200 โทรศัพท์ 053-214665 โทรสาร 053-226000  สังกัด เทศบาลนครเชียงใหม่   อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เปิดสอนระดับชั้นปฐมวัย ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 12 ห้องเรียน โรงเรียนมีเนื้อที่ 3 ไร่ 3 งาน

2. ประวัติความเป็นมาสถานศึกษา    

             โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืนเปิดเรียนครั้งแรก เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2482 โดยศรัทธาวัดเชียงยืนและวัดศรีบุญเรือง ได้ขอร้องให้ทางเทศบาลจัดตั้งโรงเรียนเพื่อให้เด็กที่อาศัยอยู่ในตำบลนี้ ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากได้เข้ามาศึกษาเล่าเรียน ทางเทศบาลจึงอนุมัติให้ปลูกสร้างอาคารเรียนชั่วคราว มี 4 ห้องเรียน อาศัยอยู่ในเขตธรณีสงฆ์ของวัดเชียงยืน มีท่านหลวงศรีประกาศ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดให้ชื่อว่า “โรงเรียนเทศบาล 10 (วัดเชียงยืน)” โดยมีนายโสภา (อมร) อินทรา เป็นครูใหญ่

เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2506 ได้รับโอนโรงเรียนนี้ไปขึ้นต่ออำเภอเป็นโรงเรียนประชาบาลและได้โอนกลับมาอยู่ในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยมีนายประสิทธิ์ จอมมาวรรณ เป็นครูใหญ่

ปี พ.ศ.2509 ได้ต่อเติมอาคาร 2 ชั้นเดิม ซึ่งมีเพียง 4 ห้องเรียน เป็น 10 ห้องเรียน   สิ้นเงิน 268,200 บาท

ปี พ.ศ.2517 เทศบาลได้อนุมัติให้สร้างอาคารเรียนแบบ ค.ส.ล. สูง 3 ชั้น มี 9 ห้องเรียน ใช้งบประมาณ 3,000,000 บาท

ปี พ.ศ.2517 สร้างหอประชุม 1 หลัง ขนาด 9x28 เมตร

ปี พ.ศ.2533 สร้างอาคารฝึกวิชาชีพระยะสั้น 4x8 เมตร ใช้เงินบริจาค รวมทั้งสิ้น 171,905 บาท

ปี พ.ศ.2537 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนสูง 4 ชั้น ใต้ถุนโล่ง มี 9 ห้องเรียน ใช้งบประมาณ 4,900,000 บาท

ปี พ.ศ.2543 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน งบประมาณ 4,900,000 บาท

ปี พ.ศ.2545 ได้รับงบประมาณจากเทศบาลสร้างโรงอาหารเป็นเงิน 1,500,000 บาท

ปี พ.ศ.2550 ได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุม เป็นเงิน 800,000 บาท

ปี พ.ศ.2551 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นเงิน 100,000 บาท

ปี พ.ศ.2551ได้รับงบประมาณการสร้างห้องน้ำนักเรียน เป็นเงิน 45,000 บาท

ปี พ.ศ.2558  ได้รับงบประมาณการสร้างห้องน้ำนักเรียน เป็นเงิน 328,700 บาท

ปี พ.ศ.2560  ได้รับงบประมาณการปรับปรุงโรงอาหารและห้องประชุมของโรงเรียน

เป็นเงิน 281,690 บาท

ปี พ.ศ.2561  ได้รับงบประมาณการซ่อมแซมฝ้าเพดาน เปลี่ยนหลังคา และทาสีภายนอกและภายในอาคาร 1  เป็นเงิน 760,000 บาท

ปี พ.ศ.2562  ได้รับงบประมาณการปรับปรุงห้องเรียนทดลองวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 423,100 บาท

ปี พ.ศ.2562  ได้รับงบประมาณการก่อสร้างโดมหลังคาเอนกประสงค์สนามฟุตบอล

เป็นเงิน 2,070,000 บาท

ปี พ.ศ.2562  ได้รับงบประมาณการติดตั้งมุ้งลวดโรงอาหาร เป็นเงิน 119,915 บาท

            โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน เดิมเปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 และได้ขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมปลาย เมื่อ พ.ศ.2514 จนครบชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 เมื่อ พ.ศ.2516 ต่อมาในปี พ.ศ.2521 ทางราชการได้ให้ทางโรงเรียนเปิดทำการสอนตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2521 จึงเปิดทำการสอนเป็นระดับชั้น ป.1 – ป.6 จนถึงปัจจุบัน

            ปัจจุบันนี้ โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน ได้ทำการสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รวมทั้งสิ้น 13 ห้องเรียน มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 336 คน มีครูทำการสอนรวม 22 คน เป็นชาย 2 คน หญิง 20 คน นักเรียนของโรงเรียนส่วนใหญ่อยู่ในละแวกใกล้เคียงโรงเรียน คือแถบหมู่บ้านรอบ ๆ วัดเชียงยืน  ชุมชนต่าง ๆ ของหมู่บ้านสันติธรรม และจากหมู่บ้านอื่น ๆ รัศมีใกล้เคียงโรงเรียนประมาณ 1 กิโลเมตร

      

3. ข้อมูลผู้บริหาร

               1)  นางสาวจงกลนีย์ โรจน์ภูริจินดา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน
       

                2) นายเสรี ปินชัย รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน

              

              

                                                                           
                                   

4. ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันที่ 10  มิถุนายน ของปีการศึกษาที่รายงาน) /2565

4.1 จำนวนนักเรียนในโรงเรียน ปีการศึกษา 2565  ทั้งสิ้น 356 คน       จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

ระดับชั้นเรียน

จำนวนห้อง

เพศ

รวม

ชาย

หญิง

อนุบาล  1  

1

8

18 26

อนุบาล  2

2

16

20

36

อนุบาล  3

1

11

16

27

รวมอนุบาล

4

35

54

89

ป.1

2

20

16

36

ป.2

2

18

22

40

ป.3

2

26

17

43

ป.4

2

27

21

48

ป.5

2

26

32

58

ป.6

2

20

22

42

รวม

12

137

130

267

รวมทั้งสิ้น

16

172

184

356

 

    

                                                  
  view