สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ กิจกรรมตามโครงการส่งเสริมการเรียนร

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ กิจกรรมตามโครงการส่งเสริมการเรียนร

นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓-๕ เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่ 

ณ ศูนย์ภูมิปัญญาไทยไตลื้อ บ้านใบบุญ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

view