สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ส่งเสริมสุขภาพรณรงค์ต่อต้านไวรัสโคโรน่า ( โควิด 19)

กิจกรรม  การตรวจคัดกรองวัดไข้ ครู  นักเรียน ทุกเช้าก่อนเข้าชั้นเรียน    อบรมให้ความรู้นักเรียน

Tags :

view