สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

แข่งทักษะวิชาการระดับเทศบาล ปีการศึกษา 2561

                          

14 - 15  กุุมภาพันธ์  2562   แข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเทศบาลนครเชียงใหม่  จัดโดย สำนักการศึกษา 

ผู้บริหาร  คณะครู  คณะนักเรียน ร่่วมเข้าแข่งขันทักษะวิชาการ   ได้รับรางวัล รายละเอียดดังนี้

ขอแสดงความยินดี

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ     รางวัลที่ 1 การประกวดพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ (เด็กหญิงโสพิณ ศรีเมือง ชั้น ป.3)

                                                                              รางวัลที่ 2 การแข่งขันโครงงานภาษาอังกฤษ (เด็กหญิงสุภิศรา - / เด็กหญิงรุ่งธิดา สุขใจ / เด็กชายชนกันต์ ขันเป็ง

                                                                  กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา             
                                   

                                                                                                          รางวัลที่ 2 การแข่งขันโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา

                                                                                                           (เด็กชายวุฒิภัทร ชัยปัญญา / เด็กหญิงนันท์นลิน บรรณารักษ์ / เด็กหญิงสุจิรา อินทะเสน ชั้น ป.5)                                                                                    

                                                                    บรรยากาศการแข่งขันทีกษะวิชาการ  และการเป็นเจ้าภาพของโรงเรียน ในการแข่งขันหุ่นยนต์ 

Tags :

view